ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

εταιρικό προφίλ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η Δυναμική Έργων Α.Ε. έχει πυρήνα της φιλοσοφίας της την αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι όλα τα στελέχη, το προσωπικό και οι συνεργάτες της Δυναμικής Έργων θεωρούν προσωπική υπόθεση την σωστή εκτέλεση του αντικειμένου τους και προσωπικό στοίχημα την ικανοποίηση του πελάτη και εκπαιδεύονται συνεχώς στις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης των κατασκευών με εσωτερικά και εξωτερικά σεμινάρια.

Η Δυναμική Έργων Α.Ε. απασχολεί σε μόνιμη βάση άριστα εκπαιδευμένο και όπου απαιτείται πιστοποιημένο στελεχικό και τεχνικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία, με μορφή απασχόλησης εξηρτημένης εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών, των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Μηχανολόγους Μηχανικούς & Υπομηχανικούς
 • Ηλεκτρολόγους- ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Υπομηχανικούς
 • Πολιτικούς Μηχανικούς & Υπομηχανικούς
 • Μεταλλειολόγος Μηχανικός
 • Λογιστές
 • Νομικούς
 • Γραμματείς
 • Εργοδηγούς
 • Τεχνίτες μονταδόρους, ηλεκτροσυγκολλητές, εναερίτες
 • Χειριστές γερανών και διαφόρων μηχανημάτων
 • Βοηθούς μονταδόρους, ηλεκτροσυγκολλητές
 • Υπεύθυνους αποθήκης
 • Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό (κατά περίπτωση έργου)

Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία, όποτε τούτο απαιτηθεί, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες (υπεργολάβους, κλπ) οι οποίοι έχουν δοκιμασθεί μέσα από πολλές προγενέστερες επιτυχείς συνεργασίες.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ